Poslání a činnost

Organizace Ponton, z. s. vznikla v říjnu 1996 v Plzni (do roku 2006 se jmenovala Společenství „Začít spolu“ a do 15. 11. 2015 také Ponton, občanské sdružení).

Právní subjektivita Pontonu, z. s. je od 1. 1. 2014 zapsaný spolek.

Cílem spolku je podporovat volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové a preventivní projekty vedoucí k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.

Poslání spolku: Aktivně rozvíjíme děti a mladé lidi, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj život.

Hodnoty spolku: Odbornost, rozmanitost, odpovědnost, nezávislost, vzájemný respekt

V Pontonu v současné době pracuje 30 lidí, kteří denně podpoří v Plzni cca 70 dětí a mladých lidí a 30 dalších v Příbrami.

 

Ponton se v současné době zabývá několika projekty. Má registrované 3 sociální služby – NZDM Pixla v Plzni a NZDM Bedna v Příbrami jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nabízející volnočasové, sociální a nadstavbové aktivity dětem a mladým lidem, kteři tráví svůj volný čas rizikovým způsobem, nebo těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Terénní program COM.PASS pracuje s lidmi ve věku 15 až 65 let ve vyloučených lokalitách, zejména na ubytovnách v Plzni, kde tito lidé bydlí, a poskytuje jim podporu a poradenství.
Projekt Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí dostupnou alternativu předškolního vzdělávání s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte a spolupráci s rodinou a rodiči za účelem posílení rodičovských kompetencí a přípravu dítěte na vstup do běžné mateřské či základní školy. Dále Ponton realizuje řadu jednorázových projektů a akcí (Bednění, víkendové pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěž Street Battle Jam). V neposlední řadě realizuje Ponton projekt Miro Suno, v rámci něhož poskytuje možnost hrát na hudební nástroj či zpívat ve vybavené hudebně i tančit v tanečním kroužku pod vedením zkušeného lektora.

Cíle spolku jsou:

  • Poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin.
  • Realizovat vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci.
  • Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace.
  • Vytvářet další programy dle potřeb cílových skupin.
  • Propojovat zdroje jednotlivců, organizací a společnosti a zkvalitňovat tak poskytované služby.

 

 

Motto Pontonu: Vytváříme prostor pro změnu.

 

Prezentace Pontonu (pdf):  ponton_prezentace-cz CZ

Präsentation auf Ponton (pdf):  prezentace-Ponton-DE

Ponton presentation (pdf): ponton_presentation-aj-EN