Společně a bez obav

Cílovou skupinou projektu jsou děti předškolního věku ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin v Plzni. Dále jsou to učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ, Magistrát města Plzně (zejména odbor školství), jednotlivé úřady městských obvodů a také ÚP (zejména odd. hmotné nouze).

Mezi problémy, na které projekt reaguje, patří nepřipravenost dětí na vstup do MŠ a ZŠ Jedná se o děti, které nemají osvojené základní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou adaptaci do MŠ a ZŠ. Dalším problémem je neinformovanost a nepřipravenost rodičů na systémové vzdělávání jejich dětí. Z druhé strany učitelé nemají dostatečný vhled  a možnost řešit problémy a podporu těchto rodin.  Učitelé MŠ a ZŠ nemají také dostatečné personální kapacity na specifickou podporu rodin z CS. Úřady nejsou dostatečně seznámeny s problematikou nedocházky dětí do MŠ a to včetně povinných předškoláků a důsledků nepodchycení včasného vzdělávání a přípravy na nástup do ZŠ. V Plzni také chybí data a mechanismus zjištění počtu těchto dětí na území města. Nedostatečná je spolupráce a propojení škol (a to i v rovině přechodu dítěte  z MŠ do ZŠ), NNO a orgánů místní samosprávy. Nejen v Plzni chybí cílená podpora vzdělávání dětí z rodin pobírajících dávku hmotné nouze. Je potřeba také posílit efektivitu spolupráce rodin a škol s poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP), pediatry, OSPOD pracovníky.

Vizí projektu je nastolit situaci, kdy se všichni rodiče včas a srozumitelnou formou dozví, jak je vzdělání v běžné MŠ důležité a jak řešit individuální bariéry, které nejčastěji vedou k nenastoupení nebo neudržení dítěte ve školním systému. Tyto informace získají od širokého spektra ktérů, zahrnujících odbor školství, školy, úřad práce, OSPOD, pediatry a poskytovatele sociálních služeb i další neziskové organizace, přičemž tito budou otevření, spolupracující, informovaní a provázaní.