O projektu

O Klubíčku

Projekt Program včasné péče Klubíčko – společně do školky nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí dostupnou alternativu předškolního vzdělávání s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte a spolupráci s rodinou. Projekt úzce spolupracuje s dalším projektem Pontonu s názvem Trénink, jehož aktivity se zaměřují na podporu rodičovských kompetencí.

Otevírací doba Klubíčka od 1.9.2019: 

Pondělí, úterý, středa a pátek – 8:30 až 14:30

čtvrtek: 8:30 až 12:00

Kontaktní telefon je: 777 801 884 – Bc. Ivana Konášová,

 Pvp Klubíčko umožňuje sociálně znevýhodněným rodinám téměř bezplatné zapojení dětí do předškolního vzdělávání a přispívá ke zvýšení hodnoty vzdělávání dítěte v rodině, vtahuje rodiče do procesu vzdělávání a zejména připravuje děti i rodiče na úspěšný vstup do prvních tříd základních škol, čímž snižuje riziko přesunu dítěte do školy speciální nebo zanedbání rozvoje dítěte a jeho přípravy na vzdělávací proces.

Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně – kulturní návyky, základní předškolní znalosti a dovednosti, naučí se fungovat v kolektivu dalších dětí, posilují si schopnost soustředit se i odpočívat, chápat instrukce a fungovat v rámci daných pravidel. Pvp Klubíčko zajišťuje dětem také logopedickou péči (průměrně 70%dětí v programu má diagnostikovanou logopedickou vadou řeči). Rodiče dítěte mají možnost participovat na vzdělávání dítěte, dojde k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání dítěte a ke stabilizaci problémů, které zasahují domácnost dítěte a mohou mít vliv na přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí. Tuto zkušenost a znalosti pak mohou uplatnit i při vzdělávání dalších dětí.

Rodiny s dětmi vstupují do programu Pvp Klubíčko nakontaktováním v rámci terénní práce nebo přicházejí na základě doporučení rodin, které mají s Pvp Klubíčko osobní zkušenost. Děti jsou přijímány také na doporučení pracovnic OSPOD všech městských obvodů města Plzně, kurátorů, na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny Plzeň a dalších spolupracujících subjektů (např. azylové domy, neziskové organizace).