O projektu

O Klubíčku

Realizace projektu ukončena k 30.6.2019. Klubíčko opět otevřeme od 1.9. 2019 – zájemci mohou kontaktovat paní Martinu Krpejšovou na telefonním čísle 777 708 010.

Projekt Program včasné péče Klubíčko – společně do školky nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí dostupnou alternativu předškolního vzdělávání s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte a spolupráci s rodinou. Rodiče se aktivně účastní procesu vzdělávání. Projekt podporuje pedagogy při začleňování těchto dětí do běžných MŠ a zprostředkovává spolupráci rodiny, pedagogů, sociálních a zdravotních služeb a NNO. Aktivity projektu zvyšují úspěšnost zapojení dětí do hlavního vzdělávacího proudu.

Otevírací doba Klubíčka od 1.11.2016: 

Pondělí až pátek – 8:00 až 14:00

Kontaktní telefon je: 773 664363,                                  leták ke stažení zde: Leták pro zájemce

V rámci projektu je nastavena systematická spolupráce s 81. mateřskou školou a 38. mateřskou školou v Plzni. Učitele z těchto škol se díky projektu vzdělávají, supervidují a mají možnost spolupracovat se speciálním pedagogem.

Projekt reaguje na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol, a pomáhá při vstupu dětí do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol. V rámci projektu mohou rodiče zapojených dětí získat i podporu terénní sociální pracovnice a speciální pedagožky.

 

Hlavním cílem projektu je
– podpora nástupu a adaptace sociálně ohrožených (romských) dětí do MŠ a přípravných ročníků – posílením spolupráce rodiny již v neformálním předškolním programu, následnou podporou spolupráce MŠ a rodiny, zvýšením kompetencí pedagogů v oblasti inkluze romských dětí
– podpořit připravenost pedagogů MŠ na nástup dítěte z rodiny ze socioekonomicky vyloučeného a kulturně odlišného prostředí

Dílčí cíle:
– systematickým a pravidelným předškolním vzděláváním podporujícím rozvoj znalostí a dovedností dětí usnadnit dětem ze sociálně rizikového prostředí v Plzni vstup do běžných mateřských škol nebo prvních tříd základních škol, tak aby měly rovné šance na dobrý start ve vzdělávání.
– posílit zájem a informovanost socioekonomicky vyloučených a kulturně odlišných rodin o předškolním vzdělávání – posilováním přehledu rodin a následnou systematickou a pravidelnou spoluprací s rodinami a dětmi předškolního věku tak aktivně podporujeme děti v úplném počátku jejich profesního života. Rodiče dítěte mají možnost participovat na vzdělávání dítěte, dojde k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání a rozvoj dítěte a popř. stabilizaci problémů, které zasahují domácnost dítěte a mohou mít vliv na přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí
– zapojit spolupracující rodiny do procesu vzdělávání již od raného věku dítěte a přenášet aktivity a
metody do domácího prostředí
– nastavit a zajistit spolupráci institucí a zajistit vzájemnou informovanost, propojenost služeb pro sociálně vyloučené a kulturně odlišné rodiny s malými dětmi (ZŠ, MŠ, PPP, OSPOD, sociální odbory při ÚMO, neziskové organizace atd.)
– poskytování kvalitní logopedické péče romským dětem se zapojením jejich rodičům – správná výslovnost a komunikační dovednosti mají přímou vazbu na vzdělávací proces a na úspěšný start ve škole. U romských dětí je nutné ještě připojit častou absenci dobrých mluvních vzorů u rodičů, nedostatek čteného slova, jiný mateřský jazyk rodičů, etnolekt.

Pvp Klubíčko umožňuje sociálně znevýhodněným rodinám téměř bezplatné zapojení dětí do předškolního vzdělávání a přispívá ke zvýšení hodnoty vzdělávání dítěte v rodině, vtahuje rodiče do procesu vzdělávání a zejména připravuje děti i rodiče na úspěšný vstup do prvních tříd základních škol, čímž snižuje riziko přesunu dítěte do školy speciální.

Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně – kulturní návyky, základní předškolní znalosti a dovednosti, naučí se fungovat v kolektivu dalších dětí, posilují si schopnost soustředit se i odpočívat, chápat instrukce a fungovat v rámci daných pravidel. Pvp Klubíčko zajišťuje dětem také logopedickou péči (průměrně 70%dětí v programu má diagnostikovanou logopedickou vadou řeči). Rodiče dítěte mají možnost participovat na vzdělávání dítěte, dojde k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání dítěte a ke stabilizaci problémů, které zasahují domácnost dítěte a mohou mít vliv na přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí. Tuto zkušenost a znalosti pak mohou uplatnit i při vzdělávání dalších dětí.

Rodiny s dětmi vstupují do programu Pvp Klubíčko nakontaktováním v rámci terénní práce nebo přicházejí na základě doporučení rodin, které mají s Pvp Klubíčko osobní zkušenost. Děti jsou přijímány také na doporučení pracovnic OSPOD všech městských obvodů města Plzně, kurátorů, na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny Plzeň a dalších spolupracujících subjektů (např. azylové domy, neziskové organizace).

Projekt Program Včasné péče Klubíčko – společně do školky je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky této podpoře jsou služby v projektu poskytovány zdarma. Výjimkou je pouze příspěvek na stravování dítěte v Klubíčku.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000189

Datum zahájení projektu: 1.11.2016

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.6.2019