O projektu

Projekt Trénink byl ukončen k 31. 3. 2022

V rámci projektu bylo podpořeno 69 osob.

 

O Tréninku 

Projekt Trénink je složen ze tří aktivit, které mají různým cílovým skupinám zajistit podporu při rozvoji volních vlastností, včetně rodičovských kompetencí a dovedností.

Doba trvání projektu: 1. 7. 2019 – 31. 3. 2022

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16­_048/0010258

 

Aktivita č. 1 – Podpora rodičovských kompetencí

Aktivita  nabízí komplexní podporu rodičům při výchově a vzdělávání svých dětí a při zvládání vlastních obtíží, jejichž zanedbávání by mohlo vést k prohloubení sociálního vyloučení a ke snížení schopnosti adekvátně pečovat o své potomky. Pracovnice Tréninku budou aktivně, cíleně, intenzivně a dlouhodobě spolupracovat s rodinami a společně pak pracovat na posílení schopností rodičů pečovat o své děti, vést je k samostatnosti, zodpovědnosti, zvýšit jejich znalosti v různých oblastech výchovy a vzdělávání svých dětí.Cílem projektu je podpořit tyto rodiče tak, aby mohli své děti rozvíjet po všech stránkách a mohli samostatně předcházet situacím, které mají negativní dopad ve výchově dětí i v samotném klimatu rodiny.Tyto činnost bude probíhat jednak v přirozeném prostředí rodin (ubytovny, byty), dále v sídle Pontonu – kontaktní místnost Tréninku, a to skrze intenzivní individuální práci, tak i v rámci práce se skupinou (př. motivační aktivity, vzdělávací semináře apod.) Své služby budou pracovnice projektu nabízet nejen přímo, ale i skrze poskytovatele sociálních služeb, které budou klientům aktivně zprostředkovávat.

Aktivita bude cílit na nadcházející i stávající rodiče, kteří žijí v prostředí sociálního vyloučení v Plzni a blízkém okolí, mají alespoň jedno dítě mladší 15ti let a zároveň deklarují zájem o zlepšení svých rodičovských dovedností, zájem o své dítě či děti a potřebují stabilizovat svojí sociální situaci.

V rámci aktivity č. 1 se uskuteční tyto aktivity:

  • Individuální práce – poradenství v oblasti rodičovských kompetencích, zprostředkování diagnostiky dítěte, zprostředkování poradenství soc. služeb, motivace ke vzdělávání, Doprovody do škol, k lékařům a na úřady apod. V případě potřeby bude rodiči poskytnuto hlídání dětí po dobu konzultace. Individuální práce je pro projekt stěžejní.
  • Skupinové semináře – cca 2 a více hodinová setkání připravovaná na různá témata (př. odměny a tresty ve výchově, vzdělávání, péče o dítě i jeho zdravotní a sociální stav v různém věku (prostor pro vzdělávání i sdílení zkušeností)
  • Motivační aktivity – Prostor kde mohou rodiče společně s dítětem soustředěně spolupracovat pod odborným vedením
  • Výlety – skupinové pobytové výlety s motivační aktivitou – s cílem ukázat rodičům, jak lze trávit volný čas se svým dítětem/dětmi.  Podpora tématu volného času bude probíhat i skrze individuální poradenství, motivační aktivity i semináře.
  • V rámci skupinové i individuální práce může být nabízeno hlídání dětí.

 

Aktivita č. 2 – Zátěžové pobyty

Jedná se o pobyty v přírodě se základním kurzem přežití určené pro mladé lidi, kteří zvažují nástup na střední školu, nebo naopak zvažují, zda vůbec studovat či zda ukončit studium. Výjimečně mohou být přizváni ti, kteří pracují, ale kdyby mohli, ke studiu se vrátí, protože na trhu práce jsou považováni jako nekvalifikovaní a mohou tak působit jako nepříznivý příklad. Tyto osoby budou čelit různým překážkám při pobytu v přírodě tak, aby si uvědomili důležité vlastnosti a získali zkušenosti, které jim mohou pomoci při zvládání složitých životních situací. Bude kladen důraz na uvědomění vlastností nutných pro relativní přežití v přírodě, které jsou zároveň potřebné i pro začlenění se do společnosti, realizaci na trhu s prací a při vzdělávání. V rámci pobytu budou připravené aktivity ve formě skupinových workshopů i individuálních rozhovorů.

Aktivita je učena pro ty, kteří žijí v prostředí sociálního vyloučení, jsou sociálním vyloučením ohrožení a zároveň jsou ve věku 15 až 20 let.

 

 

Aktivita č. 3 – Hudební zkušebna

V rámci aktivity budou podporování mladí lidé ve věku 15 až 26 let, kteří se díky své snaze, píli a soustředění chtějí naučit, nebo se zlepšit, při hraní na hudební nástroje, ve zpěvu nebo jiném vytváření hudby a hudebního umění.
Cílem aktivity je posílit u účastníků aktivity vlastnosti, jako je spolehlivost, vůle, soustředění i ochota učit se novým dovednostem pod vedením zkušenějšího muzikanta.
Díky projektu jim Ponton nabídne vstup do upravené a vybavené zkušebny a poskytne jim pomocí lektorů vedení. Lektory jsou hudebníci, kteří se sami hudbě delší dobu věnují a budou k účastníkům přistupovat v rámci mentorského přístupu. Lektoři budou za svoji práci placeni.

Aktivita je učena pro ty, kteří žijí v prostředí sociálního vyloučení, jsou sociálním vyloučením ohrožení a zároveň jsou ve věku 15 až 26 let.

 

Ten, kdo by váhal, zda je či není osobou, pro kterou je některá z aktivit určena, může dle vybrané aktivity zavolat pracovníkovi z týmu a domluvit se přímo s ním!

Tým Tréninku

ivana-uprav

Bc. Ivana Konášová – Klíčová aktivita č. 1
vedoucí pracovnice aktivity č. 1
konasova@ponton.cz
777 801 884

Mgr. Michal Beneš
Hlavní lektor zátěžových pobytů – Klíčová aktivita č. 2
 benes@ponton.cz
 603 226 615

Renata Kuchařová, DiS.
Koordinátorka práce s cílovou skupinou – Klíčová aktivita č. 3
 kucharova@ponton.cz
732 182 887


Bc. Barbora Soumarová

Bc. Barbora Soumarová
Pracovnice projektu Trénink – Klíčová aktivita č. 1
soumarova@ponton.cz
739 014 664